fbpx

EUKI – „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej”.

Głównym celem projektu „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej” jest budowa nowego modelu praktycznej i sprawczej edukacji klimatycznej, w której uczniowie będą poznawać narzędzia i rozwijać umiejętności pozwalające zapobiegać zmianom klimatu oraz adaptować się do nich. Projekt wystartował w marcu 2022 roku i będzie realizowany przez 3 lata na terenie województwa dolnośląskiego oraz przyległych gmin w Niemczech i Czechach.

Projekt będzie realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych w modelu partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, SEVER – Centre for Environmental Education z Czech oraz EuroSoc-digital GmbH (EUD) z Niemiec.

Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI) realizowanej w imieniu federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU).

Celem i ambicją twórców projektu jest to by powstał elastyczny model edukacji klimatycznej, oparty na umiejętnościach i sprawczości. Uniwersalność i potencjał do dostosowania go przez nauczycieli różnych przedmiotów ma być podstawą do tego by uzupełniał podstawę programową.

PARTNERZY PROJEKTU

Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Województwo Dolnośląskie stanowi regionalną wspólnotę samorządową, która koordynuje i kształtuje rozwój społeczno – gospodarczy regionu. Projektowanie i wdrażanie konkretnych  polityk regionalnych jest prowadzona przez Sejmik i Zarząd Województwa, którego przewodniczącym jest Marszałek Województwa. Obsługę administracyjną Zarządowi Województwa zapewnia podległy mu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) .

W ramach UMWD Departament Gospodarki tworzy ramy polityki regionalnej poprzez wdrażanie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, prowadzących m.in. do poprawy stanu środowiska w regionie. Również w przyjętej w 2021 r. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030  uwzględniono w zapisach aspekt zmian klimatycznych i konieczność podjęcia działań wspierających przejście na bardziej niskoemisyjne technologie, gospodarkę o obiegu zamkniętym i podnoszenie świadomość społeczeństwa w tym obszarze. W odniesieniu do projektu „Zrównoważony Ekosystem Edukacji Klimatycznej – Polska, Niemcy, Republika Czeska”, Departament Gospodarki oferuje wiedzę specjalistyczną w zakresie tworzenia strategicznych ram projektowych, jak również doradztwo w zakresie wdrażania działań w ramach inicjatyw i projektów gospodarczych, edukacyjnych i polegających na współpracy nauki z biznesem.

SEVER – Centrum Edukacji Ekologicznej

Organizacja została założona w 1994 roku i jest jedną z wiodących czeskich instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną. Jest członkiem sieci EE Pavučina i współpracuje z uniwersytetami, ministerstwami, samorządami regionalnymi i lokalnymi.

Poprzez edukację i szkolenia oparte na 5 zasadach („5P”) staramy się pogłębiać odpowiedzialne zachowania wobec przyrody i planety oraz między ludźmi, a także dążyć do zrównoważonego życia:

  • doświadczenie
  • działania praktyczne
  • uczestnictwo
  • bezpośredni kontakt z realnym światem
  • interdyscyplinarność

 SEVER realizuje rocznie setki programów szkolnych, które szkoły włączają do swoich stałych programów nauczania (w tym około 40 tygodniowych programów rezydencyjnych w Karkonoskim Parku Narodowym), szkolenia dla tysięcy nauczycieli, w tym obszerne 2-semestralne studium dla szkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej oraz ogólnokrajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne, w tym sieć „Schools for Sustanable Living” i projekt „We Learn To React To Climate Change”.

Programy oparte są na uczeniu się przez doświadczenie, nauce na świeżym powietrzu i kontakcie z przyrodą, praktycznym („z pierwszej ręki”), uczestnictwie, krytycznym i systemowym myśleniu. Łączymy naukę opartą na miejscu z edukacją globalną.  Jako praktyczne narzędzia dydaktyczne opracowujemy metodologie i działania, m.in. gry symulacyjne.

EuroSoc-digital gGmbH (EUD)

Berlińska organizacja non-profit działająca w obszarze europejskiej edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju od 2014 roku. Organizacja realizuje dni projektowe w szkołach w całych Niemczech i współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami europejskimi w celu opracowania innowacyjnych i inspirujących materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i ich uczniów. Ponadto, zespół EUD wdraża procesy interesariuszy w kierunku zrównoważonej transformacji. Jego głównym celem jest aktywizacja obywateli, aby mieli swój głos i aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu świata przyszłości.