fbpx

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych stworzy nowy model praktycznej edukacji klimatycznej dla szkół!

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych otrzymała grant na realizację projektu „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej”. Jego głównym celem jest budowa nowego modelu praktycznej i sprawczej edukacji klimatycznej, w której uczniowie będą poznawać narzędzia i rozwijać umiejętności pozwalające zapobiegać zmianom klimatu oraz adaptować się do nich. Projekt będzie realizowany przez 3 lata na terenie województwa dolnośląskiego oraz przyległych gmin w Niemczech i Czechach.

Projekt będzie realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych w modelu partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, SEVER – Centre for Environmental Education z Czech oraz EuroSoc-digital GmbH (EUD) z Niemiec. Fundacja zgłosiła tę inicjatywę w ramach European Climate Initiative, który jest finansowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Celem i ambicją twórców projektu jest to by powstał elastyczny model edukacji klimatycznej, oparty na umiejętnościach i sprawczości. Uniwersalność i potencjał do dostosowania go przez nauczycieli różnych przedmiotów ma być podstawą do tego by uzupełniał podstawę programową.

Zanim to nastąpi nowa metodologia zostanie poddana próbie i przetestowana w 8 szkołach Województwa Dolnośląskiego. Ponadto w ramach projektu zostanie utworzona Internetowa platforma ekspertów klimatycznych (CEOP – Climate Expert Online Platform). Będzie ona stanowiła zaawansowaną przestrzeń wymiany wiedzy przez społeczność edukatorów klimatycznych działających w regionie. Eksperci metodyczni i środowiskowi w ramach projektu opracowują model edukacji klimatycznej nastawionej na sprawczość. Wypracowany model będzie szczegółowo omawiany i konsultowany podczas warsztatów dla nauczycieli ze 100 szkół podstawowywch i średnich działających w regionie.

„Z badań prowadzonych w Europie wynika, że mimo wprowadzenia do szkół edukacji klimatycznej i środowiskowej, poziom proaktywnych postaw wobec zapobiegania zmianom klimatu nie podniósł się znacząco. Natomiast wzrósł odsetek dzieci i młodzieży rozumiejącej powyższą problematykę i jednocześnie zaniepokojonych zmianami środowiskowymi. Wynika
z tego prosty wniosek – uczniowie otrzymują wiedzę bez narzędzi i umiejętności pozwalających na to, by zmianom klimatu zapobiegać i móc się do nich w przyszłości zaadoptować.” – wyjaśnia Agata Juzyk, kierowniczka projektu.

Oficjalnie projekt rozpocznie się 29 marca we Wrocławiu podczas konferencji, której organizatorem będzie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W spotkaniu weźmie udział 180 uczestników, będących przedstawicielami interesariuszy projektu tj. samorządy, dyrektorzy i nauczyciele i przedstawiciele biznesu z Polski, Czech i Niemiec.

Efekty obecnej, pasywnej edukacji rozciągną się na rynek pracy przyszłości. Uczniowie wejdą na niego między 2027 – a 2045 rokiem. Oznacza to, że już jako młodzi ludzie, mogą przyczynić się do redukcji zagrożeń środowiskowych, a ich postawy i działania realnie wpłyną na realizację celów klimatycznych 2030/2050. Chcemy zaadresować ten problem bardzo jasno. Dlatego poza ekspertami zapraszamy do współpracy lokalnych interesariuszy z Dolnego Śląską. Wspólnie przygotujemy model gotowy do skalowania w innych regionach. Dzięki współpracy transgranicznej możemy doprowadzić do zainicjowania działań na szczeblu UE oraz zwiększyć świadomość i akceptację dla polityki klimatycznej UE w regionach przygranicznych.” – wyjaśnia dr Małgorzata Snarska-Nieznańska, prezeska Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych.