fbpx

Przedszkolna zielono-cyfrowa rewolucja w Krasnopolu

Projekt  pn. Przedszkolaki poznają świat przyrody, tradycji i życia mieszkańców Suwalszczyzny z TIK – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków w Gminie Krasnopolw ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Beneficjent: Gmina Krasnopol

Partner: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Termin realizacji: 01-09-2018 do 31-06-2019

Opis:
Projekt ma za zadanie podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia przedszkolnego w grupie 70 uczniów (36 dz i 34 chł) w przedszkolu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu u poprzez:

1. realizację interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego, który zakłada wprowadzenie dodatkowych zajęć opartych na TIK (Technologia i komunikacja) w nauczaniu:

a. rozwijających kompetencje kluczowe, w tym umiejętności naukowe/techniczne/matematyczne/językowe; (zajęcia z języka angielskiego; kodowanie na dywanie z ekspertem, z nauczycielem, w Bibliotece im. Marii Konopnickiej w Suwałkach; zajęcia przyrodnicze metodami praktycznymi z ekspertem, z nauczycielem, w WPN; zajęcia muzyczne z ekspertem; zajęcia muzyczno-taneczne z nauczycielem; warsztat z VR)

b. rozwijających właściwe postawy przedsiębiorczości/kreatywność/inicjatywność/innowacyjność; (zajęcia z nauczycielem, wyjazdy)

c. zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne , tj. korekcyjno ruchowe, z psychologiem oraz logopedyczne.

Dodatkowo przedszkole zostanie wyposażone w materiały i pomoce dydaktyczne (maty do kodowania, roboty typu ozobot, photon, zestawy do zajęć w przyrodzie zawierające m.in. lornetki, mikroskopy, siatki do łapania owadów, zestawy „Posłuchaj owadów”, zestawy do biodegradacji odpadów, obieg wody w przyrodzie; ogródek przyprzedszkolny z wyposażeniem; maty, ławeczki sensoryczne, zestaw Logopedia pro itp.) , sprzęt elektroniczny wysokiej jakości (laptopy dla nauczycieli, drukarki, skanery, monitory interaktywne; tablety z obudowami dla dzieci itd.).

2. Realizację zajęć doskonalących kompetencje i umiejętności nauczania przedszkolnego w zakresie: a. nauczania z TIK (z certyfikatem VCC) ,

b. kompetencji społecznych

W projekcie realizowane będą zajęcia z edukacji ekologicznej, które mają przybliżyć dzieciom znaczenie miejsca życia, wartości społeczno-ekonomiczne wynikające z walorów przyrodniczo-środowiskowych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny, w szczególności związanych z życiem na obszarach chronionych oraz wsparcie edukacji nauczycieli przedszkolnych w ww. zakresie w celu rozwinięcia form prowadzonych zajęć. Dzieci poznają zagadnienia związane z przyrodą, jej ochroną, zdrowym życiem, aktywnością fizyczną, bezpieczeństwem, zawodami tradycyjnymi i przyszłości, tradycjami i kulturą.

Wszystkie zajęcia realizowane są z pomocą TIK.

Projekt zakłada edukację ekologiczną, na którą przeznaczone jest ponad 20 % budżetu.