fbpx

Przedszkolna zielono-cyfrowa rewolucja w Krasnopolu

Przedszkolaki poznają świat przyrody, tradycji i życia mieszkańców Suwalszczyzny z TIK – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków w Gminie Krasnopol

Projekt w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

Beneficjent: Gmina Krasnopol

Partner: Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Termin realizacji: 01-09-2018 do 31-06-2019