fbpx

Rozwój Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych – GRANT INSTYTUCJONALNY z Funduszy Norweskich

Misją FFIS jest stworzenie warunków młodym ludziom by byli w swoim otoczeniu kreatywni i wrażliwi na globalne problemy środowiskowe w zmieniającej się rzeczywistości i wspólnie z innymi doprowadzali do ich rozwiązywania, wykorzystując dostępne zasoby i swoje umiejętności (w tym technologiczne) do dobrego życia dla wszystkich istot, wychodząc ze szkoły-centrum lokalnej społeczności. Wizją natomiast otoczenie, w którym FFIS jest liderem zmiany edukacji środowiskowej i klimatycznej na praktyczną i budującą sprawcze kompetencje młodych ludzi w zmieniającym się świecie przyszłości.

Pracując głównie w środowisku edukacyjnym, skupiamy się na tworzeniu nowych modeli edukacyjnych. Główną grupą docelową są więc bezpośrednio związani: uczniowie, nauczyciele, ale i dyrektorzy, instytucje nadzorujące, współpracujące NGOsy, rodzice, czy biznes (np. jako przyszły pracodawca). W tym otoczeniu, wykorzystując posiadane zasoby ludzkie (specjaliści w zakresach niezbędnych do przygotowania modeli i wdrażania ich), doświadczenie (wdrożone i rozliczone projekty z zakresu edukacji i technologii) i posiadane środki finansowe staramy się sprostać wyzwaniom jakie stawia świat VUCA, rozwiązywać konkretne problemy (dot. zmian klimatu, ochrony środowiska, bioróżnorodności) z wykorzystaniem proaktywnego nastawienia, przy użyciu nowoczesnych technologii.

Opieramy się o wartości takie jak: odpowiedzialność, empatia, myślenie długoterminowe. Ogromnym wyzwaniem jest implementacja nowych narzędzi edukacyjnych i modeli, z uwagi na wciąż wykorzystywany w edukacji model pruski, nieustanne zmiany systemowe czy brak finansowania. Nie należy też pomijać zmian w nastawieniu czy współpracy grup docelowych. Zatem w perspektywie rozwoju konieczna jest budowa silnych sieci społecznych i relacji, zarówno pomiędzy FFIS a określonymi grupami, jak i umacniania ich pomiędzy nimi, skastomizowanej sieci ekspertów.

W tym duchu rozwijamy naszą organizację. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu Grantu na rozwój naszej Fundacji.

DZIAŁANIA ORGANIAZCJI W LATACH 2022-2024 DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY NORWESKICH W RAMACH PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY